Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Netradičná technológia - energia multiprachu
01. Dec. 2015 | autor: Komterm
Firma KOMTERM, a.s. v spolupráci so spoločnosťou GETEC a.g. uvádza na český trh alternatívnu dodávku tepla a elektrickej energie na báze technológie spaľovania hnedouhoľného prachu v žiarotrubných kotloch. Výsledná cena tepla môže byť až o 30 % nižšia oproti cene zo zemného plynu. Obchodný riaditeľ spoločnosti KOMTERM, a.s., Ing. Vlastislav Vítů v článku opisuje špecifiká tejto technológie a jej prínosy pre prevádzkovateľov.


Prach co nepráší, ale teplo přináší
Uhelný prach vznikající při těžbě, přepravě a skladování uhlí býval problémovým odpadem, který ohrožuje lidské zdraví. Je výbušný a k topení obtížně využitelný. Dříve byla tato víceméně odpadní surovina využívána především pro výrobu briket, vznikajících buď čistě lisováním čistého kvalitního uhelného prachu, nebo s příměsí pojiv. S rozvojem technologií se však pohled na uhelný prach mění. Takzvaný multiprach se dokonce ve stále větší míře vyrábí cíleným mletím uhlí podle specifických potřeb zákazníků. 
Výsledkem výroby multiprachu je jemnozrnné palivo s výbornou schopností tečení a fluidizace (nadlehčování částic pomocí plynu/vzduchu), což zajišťuje komfortní použití podobné kapalným nebo plynným palivům. Multiprach je dopravován cisternami podobně jako kapalná paliva a za pomoci vzduchu je na místě určení přečerpáván do zásobníku. Odtud je pak průběžně dodáván do dávkovacího zásobníku, kde začíná jeho příprava na spalování. 

Porovnání naměřených hodnot s emisními limity platnými od roku 2018 


V dávkovacím zásobníku je multiprach za pomoci fluidizačního plynu a stálého mícháni udržován ve fluidním stavu a s pomocí dávkovacího kotouče v potřebném množství dopravován do spalovacího procesu. Dávkovací kotouč je ponořen ve fluidní vrstvě paliva a jeho vývrty se tak plní palivem, které se pomocí rotace kotouče dostane do štěrbiny v dopravní potrubní trase tlakového vzduchu, odkud je s pomocí dopravního vzduchu transportován - „vyfouknut“ dál potrubím k hořáku kotle. 
Vyprázdněné vývrty se následně opět zaplňují „tekutým“ palivem, aby ho s další otáčkou opět předaly do dopravního potrubí. Změnou rychlosti otáčení kotouče tak lze velmi přesně ovlivňovat dávkování paliva. Na konci své cesty je palivo spalováno v komoře impulsního hořáku s pomocí silně turbulentního proudění vzduchu. Jde o velmi vysoké rychlosti proudění, dosahující až 120 m/s s více než 50% recirkulací vzduchu zajišťují vysoký stupeň promíchávání, a tedy výborné spalovací a reakční vlastnosti. Tepelná účinnost zařízení dosahuje až 92 %. 

Parní kotel a ekonomizer


Emise a odpady 
V dnešní době, která klade stále rostoucí nároky na snižování emisí, je pochopitelně důležité nejenom samotné efektivní spalování, ale též následná minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Základem je už samotná kvalita paliva a jeho spalování. Speciální čistící systémy popel automaticky dopravují k filtrům a nevyžadují žádné jeho další odvádění. Odvoz popela se provádí stejnou cisternou, kterou je dopravováno palivo, přičemž zhruba na deset závozů paliva připadá jeden odvoz popela. Technologie splňuje budoucí emisní limity platné od 1. ledna 2018 - dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 v aktuálním znění a související výkladové vyhlášky č. 415/2012 o přípustné úrovni znečisťování a jejím zajišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Bližší pohled na dvojici práškových hořáků - dobře je viditelné přívodní potrubí hnědé barvy směsi uhelného prachu a dopravního vzduchu


Možnosti použití 
Podmínkou dosažení nízké ceny tepla je nasazení této technologie jako základní zdroj s dobou využití maximálního výkonu minimálně 4 až 5 tisíc hodin ročně. Rozsah výkonů činí 5 až 20 MWt a parametry páry do 2,6 MPa/380°C. Technologie je vhodná pro průmyslové podniky nebo větší soustavy centrálního zásobování teplem s celoročním odběrem tepla a elektřiny. 
Nároky na umístění popisované technologie je srovnatelná s potřebami plynové kotelny. 

Přínosy pro konečného zákazníka: 
Garance ceny tepla na 10 let
Dlouhodobě stabilní cena tepla kolem 240 Kč/GJ
Moderní technologie se zátěží okolí na úrovni plynové kotelny

Technologie je patentovaná firmou GETEC heat & power AG (Spolková republika Německo, Magdeburg). 
Technologie vyžaduje pouze jednu několikadenní (cca 7 dní) odstávku v průběhu celého roku. Zařízení je navrženo tak, že vznikající popeloviny se posouvají celou trasou a oddělují se až v jediném výpadovém místě čistění spalin.
Ve kterém směru má technologie „mouchy“, na kterých se intenzivně pracuje? 
Technologie je vyvinuta a bezchybně funguje na hnědouhelný multiprach z lokality Vattenfall – odtud také pramení možnost garance ceny tepla na 10 let. Vzdálenější lokality jsou více zatíženy dopravními náklady. Využití na hnědouhelný multiprach (resp. multiprach z černého uhlí) z jiné lokality je možný jen na základě podrobného rozboru takového paliva u výrobce zařízení.

Papírna Julius Schulte,Trebsen


Kogenerační jednotka - MAN Norimberk


Papírny Hains-berg, Freital

vizitka spoločnosti
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22
010 09 Žilina
Telefón: +421 417 232 185
Spoločnosť KOMTERM Slovensko, a. s. sa zaoberá sa výrobou, rozvodom a dodávkou energií v priemyselných zónach a domácnostiach na celom Slovensku. Patrí medzi popredných poskytovateľov energetických služieb a energetického poradenstva na našom trhu. Svojim zákazníkom prináša optimalizáciu energetických potrieb od úvodnej koncepčnej štúdie a poradenstva cez realizáciu výstavby, až po prevádzkovanie energetického hospodárstva. Spoločnosť KOMTERM Slovensko, a. s. je súčasťou holdingovej spoločnosti KOMTERM, a.s., ktorá vo svojich závodoch v rámci ČR, Moravy a Slovenska v súčasnosti zamestnáva viac ako 250 zamestnancov.
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
Komunálna a priemyselná energetika 2/2015 vyšla 24. 6. 2015.
partneri
kalendár podujatí a výstav
Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.0296 s.