Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Veolia bojuje proti klimatickým zmenám
21. Feb. 2016 | autor: veolia
Pri veľkých teplárenských spaľovacích zariadeniach je samozrejmosťou presný monitoring produkovaných emisií. Len tak je možné zabezpečiť dohľad nad vypúšťanými plynnými a tuhými znečisťujúcimi látkami, porovnávanie nameraných údajov s limitnými hodnotami vyplývajúcimi z legislatívy a prevádzku zdroja energie s čo najnižšími negatívnymi vplyvmi.


V rámci všetkých spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku došlo uplynulý rok k poklesu vyprodukovaných emisií TZL (tuhých znečisťujúcich látok), SOx a NOx, a to najmä vplyvom mierneho poklesu výroby oproti predchádzajúcim rokom, modernizáciou tepelnotechnických zariadení, uvedením kotla na biomasu do prevádzky v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, ako aj v dôsledku teplejšieho počasia. Vďaka postupnému nahrádzaniu uhlia a zemného plynu biomasou znížila Veolia Energia v roku 2015 emisie CO2 približne o 17 tis. ton v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Rovnako sa darí znižovať aj emisie SO2. V roku 2015 bola  ich produkcia v objeme 106 ton, čo je zatiaľ najnižší stav vyprodukovaných emisií SO2. Tento pokles je výsledkom nahradenia uhlia biomasou pri spaľovaní.Najvýznamnejšou investíciou skupiny Veolia Energia v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov je zmena palivovej základne kotla K6 z uhlia na splynenú biomasu v prevádzke Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. „Podiel biomasy sa v roku 2014 zvýšil z 5 až 10 % na 50 % a rok 2015 by sme mali ukončiť podielom biomasy vo výške 70 %. Ambícia na rok 2016 je až  88%-ný podiel biomasy. Táto výrazná zmena palivovej základne spôsobila, že už teraz sme znížili podiel skleníkových plynov a kysličníka siričitého približne o 50 %. Toto percento chceme ešte zvýšiť na 60 %,“ hovorí regionálna riaditeľka Veolie Energie – regiónu Stred pani Ľudmila Hoffmanová.

V rámci centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa v bytových domoch napríklad v Žiari nad Hronom osadili domové odovzdávacie stanice, ktoré umožňujú nastaviť režim a parametre dodávok tepla presne podľa požiadaviek bytového domu. Týmito investíciami skupina Veolia Energia napĺňa svoje základné hodnoty – vyrábať teplo spoľahlivo, bezpečne, pri zaistení vysokého technického štandardu, efektívne a ekologicky.
Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.5756 s.