Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Od roku 2009 časopis Komunálna energetika prinášal informácie o energeticky efektívnych riešeniach najmä v komunálnej praxi. Spolu s rastúcim záujmom o časopis zo strany priemyselných spoločností, poľnohospodárov, inej odbornej či laickej verejnosti prirodzene pribúdali v poslednom období k samosprávnym témam aj zaujímavé tipy na reportáže a články i z iných oblastí.

To vyústilo do rozšírenia tematiky i distribúcie časopisu, zmeny názvu i zaradeniu časopisu do bežného stánkového predaja. V predchádzajúcich rokoch sa časopis vďaka svojmu zameraniu a reportážnemu spracovaniu zaujímavých príkladov z praxe stal vyhľadávaným zdrojom informácií pre všetkých záujemcov o aplikovanie energeticky efektívnych riešení do života. Vďaka tomu je Komunálna a priemyselná energetika v súčasnosti štvrťročníkom s vysokou mierou rozpoznateľnosti periodika a značky v segmente energetiky, samospráv a ich spolupracujúcich firiem, priemyselných podnikov.


Cieľové skupiny časopisu

Základnou cieľovou skupinou štvrťročníka Komunálna a priemyselná energetika sú adresáti z komunálnej a priemyselnej praxe, ktorým zo svojej pozície vyplýva riešenie otázok energetickej efektívnosti. V prípade menších sídel ide priamo o starostov jednotlivých obcí, v prípade väčších sídel ide o primátorov a/alebo energetikov miest.

Ďalej sú to prednostovia úradov miestnej samosprávy, riaditelia samosprávnych energetických spoločností (vodárenské, teplárenské), správcovské bytové spoločnosti, bytové družstvá, vybrané spoločenstvá vlastníkov bytov, riaditelia odpadárskych spoločností. Z oblasti priemyselnej energetiky ide najmä o riaditeľov, manažérov a energetikov výrobných spoločností, členov profesijných energetických organizácií, predstaviteľov odvetvových združení a zväzov.

Základné informácie:
Názov: Komunálna a priemyselná energetika Charakteristika: odborno-populárny štvrťročník zameraný na prezentovanie zaujímavých príkladov energetickej efektívnosti zo Slovenska i okolitých krajín.
Ročník vydávania: siedmy
Periodicita: 4 x ročne
Rozsah: minimálne 80 strán
Technické parametre: formát A4, plnofarebná hárková ofsetová tlač, lamino obálkaČasopis má vysoký podiel autorského obsahu. Dôraz kladie na vlastné rozsiahle autorské reportáže z konkrétnych realizovaných energetických projektov a redakčné nekomerčné odborné články, ktoré sú pre adresátov časopisu čitateľsky atraktívne, užitočné a inšpiratívne. Cieľová skupina oceňuje, že v časopise je množstvo zaujímavého čítania a časopis nemá charakter katalógu reklamných článkov.

Časopis nemá na slovenskom ani českom trhu priame konkurenčné médium obdobné tematikou, cieľovou skupinou či spracovaním.

Počas doterajších štyroch rokov vychádzania časopis spolupracoval pri tvorbe obsahu s mnohými odborníkmi z oblasti energetiky, predstaviteľmi samospráv, zástupcami firiem. Komunálna a priemyselná energetika je tiež mediálnym partnerom významných konferenčných podujatí a veľtrhov, ale aj rôznych profesijných združení či organizácií. Vďaka viacročnému úsiliu v tejto oblasti spolu s adresnou distribúciou si časopis dlhodobo buduje dobré meno a zabezpečuje poznateľnosť značky Komunálna a priemyselná energetika v cieľovej skupine.

Od roku 2012 je však časopis aj vo voľnom predaji na predajných miestach spoločnosti Mediaprint Kappa. Hoci nepatrí náklad časopisu k najvyšším na trhu, pre vybranú špecializovanú cieľovú skupinu je v súčasnosti optimálny.

Súčasne s tlačenou verziou časopisu vychádza aj plnohodnotná elektronická verzia časopisu vo formáte pdf, umiestnená na serveroch vydavateľstva a optimalizovaná pre monitory a tablety.

Tématické okruhy
Komunálna energetika výroba tepla a príprava teplej vody - systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) - nové zdroje tepla a rekonštrukcie jestvujúcich zdrojov tepla - rozvodné siete a ich obnova - budovanie a údržba líniových stavieb vodárenskej a teplárenskej infraštruktúry.

Tradičné zdroje energie - energeticky efektívne využitie tradičných fosílnych zdrojov, najmä zemného plynu - kogenerácia, trigenerácia - plynové tepelné čerpadlá - aktuálna domáca a európska legislatíva a jej vplyv na samosprávu, segment priemyslu, sektor energetiky.

Obnoviteľné zdroje energie - využitie biomasy ako najdostupnejšieho domáceho zdroja tepla (drevná štiepka, pelety, slama, rýchlorastúce dreviny) - prepojenie agrosektora a energetiky - bioplynové a biometánové stanice - využitie obnoviteľných zdrojov energie v  praxi (biomasa, voda, slnečná energia -fotovoltika, fototermika, geotermálna energia) - tepelné čerpadlá - výroba elektrickej energie z OZE.

Energeticky efektívne budovy - komplexná obnova bytových domov (KOBD) - rekonštrukcie verejných budov (školy, úrady, zdravotnícke zariadenia) - znižovanie energetickej náročnosti budov zatepľovaním, výmenou otvorových konštrukcií - nové možnosti stavebných konštrukcií, prvkov - nízkoenergetické a energeticky pasívne budovy - energetický audit a certifikácia - možnosti stavebného sporenia v KOBD.

Odpady a nakladanie s nimi - nakladanie s odpadom v samospráve a priemysle - komunálny odpad a špecifické kategórie odpadov - zber, separovanie, recyklovanie, materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu - nebezpečný odpad - technológie pre nakladanie s odpadom - spracovateľské kapacity pre vyseparované komodity (papier, sklo, plasty, kovy, elektroodpad, oleje, autovraky, batérie,) - odpadové vody, ich odvádzanie, centralizované a decentralizované čistenie - bioodpad.

Nástroje energetickej efektívnosti - informačné systémy a energetika - meranie a regulácia - prevádzkové úspory vo verejných budovách - znižovanie energetickej náročnosti v priemysle - modernizácia technického zariadenia budov - energetický audit - dodávky elektrickej energie a plynu: tradiční a alternatívni dodávatelia elektriny a plynu - smart metering - inteligentné budovy a ich riadenie - energetický outsourcing - správa nehnuteľností a facility manažment.

Alternatívy v doprave - doprava v mestách - integrované dopravné systémy - využitie alternatívnych palív v doprave (stlačený zemný plyn, elektromobilita) - znižovanie emisií CO2 z verejnej dopravy -agrosektor a biopalivá.

Financovanie energetickej efektívnosti - finančné zabezpečenie pripravovaných energetických projektov prostredníctvom projektového financovania - správa komunálnych financií - úverové financovanie samospráv - financovanie rozvojových energetických projektov priemyselného sektora - financovanie komplexnej obnovy bytových domov - možnosti financovania obnovy verejných budov, možnosti a formy poistenia majetku a investícií.

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.078 s.